Alltid fasta priser

Trygghet för våra kunder.

Fasta priser – undvik oförutsedda kostnader

Vill du också veta vad det kostar? Den främsta anledningen till att många drar sig för att anlita hantverkare är oron för att kostnaderna ska dra iväg innan arbetet är klart. Därför erbjuder vi på Heat Tech alltid fasta priser på många av våra tjänster. Vi kommer gärna till dig och går tillsammans igenom dina önskemål. Därefter får du en tydlig offert med ett fast pris som du kan lita på. Det ger våra kunder en god möjlighet att innan projektet påbörjas ta ställning till om priset är till belåtenhet och även jämföra vårt pris med andra.

Miljöpolicy

Hur vi på Heat Tech väljer att producera och konsumera påverkar i stor grad klimatet och vår miljö.

Vårt samhälle har bidragit till ett förändrat klimat och försämrad miljö, främst genom användandet av fossila bränslen. Vi ska arbeta med att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar för att kunna nå en miljömässigt hållbar verksamhet. Vi ska uppfylla alla lagar och andra krav som ställs på oss. Vi skall vara ett föredöme i miljöarbetet genom att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan.

Vårt största miljöpåverkan sker genom de resor och transporter som vi genomför när vi besöker kunder och skickar och tar emot materielleveranser. Därför är största delen av vår miljöpolicy fokuserad på hur vi skall agera för att minska vår miljöpåverkan och hålla den under kontrollerade former.

– Vi ska när tillfälle ges ta chansen att påverka kunder och intressenter att tänka på miljö och påtala minskad miljöpåverkan.
– Uppmuntra till minskad miljöpåverkan genom tex bättre materialval.
– Vi ska planera och samordna våra arbetsresor i högsta mån.
– Vi ska när det är möjligt välja att resa med kollektiv trafik.
– Alla anställda som kör bil i arbetet ska köra enligt ”eco driving” för ett mera miljövänligt körsätt.
– I högsta mån välja material som är tillverkat lokalt.
– Allt vårt avfall skall miljösorteras innan det lämnas för avfall.

Vi har beslutat för att följa miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015.

Kvalitetspolicy

Vår målsättning på Heat Tech är att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter det förutsättningar vi har. Våra kunder skall kunna lita på att arbetet sker i rätt tid och rätt kvalitet. Vi lämnar helhetslösningar på våra produkter och tjänster. Vi ger inte bara service utan även personlig service till kunden, där det är praktiskt möjligt.

För att uppnå detta skall alla medarbetare:
– Ha rätt kompetens
– Vara servicevänliga
– Vara lyhörda mot kund
– Hålla vad de lovar
– Ge en korrekt information

För att ständigt förbättras ska vi:
– Följa upp våra arbeten
– Ha en personlig utvecklingsplan
– Hålla oss uppdaterade med ISO 9001:2015
– Ständigt uppdatera våra kvalitetsmål

Vi har beslutat för att följa Kvaliteledningssystem enligt ISO 9001:2015.

Arbetsmiljöpolicy

Det är av högsta intresse för oss på Heat Tech att vår verksamhet skall hålla hög kvalité och drivas med goda ekonomiska förutsättningar. Vi ska även hålla en hög standard på vår arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är i företagets intresse, då det gör så att vår absolut viktigaste resurs, personalen trivs bra med sitt arbete.

Varje anställd på Heat Tech ska visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Det ankommer på var och en att följa instruktioner och rutiner. Vi ska också vara uppmärksamma på, och direkt rapportera om eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljön skall vara säker, trevlig och utvecklande för alla anställda. Den anställda skall också kunna påverka sin egen arbetsmiljö.

För att leva upp till denna policy, ska det inom företaget finnas en kunskap om omfattningen av riskerna med vår verksamhet. Det anställda ska ha god kunskap om riskerna med just det arbete som det själva utför. Detta innebär att utbildning i arbetsmiljöfrågor kommer att pågå kontinuerligt. Arbetsmiljöfrågorna ska diskuteras. Riskerna ska undersökas likväl som att konsekvenserna ska bedömas. Allt detta i samråd med det anställda. Vi har beslutat oss för att systematiskt följa arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001.